A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N

 

MauZfactory, 28-04-2018

 

Artikel 1. Definities

1.1 MauZfactory is onderdeel van ‘vanmauz’ en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55511414 met BTW nummer NL194766524B01.

1.2 MauZfactory is een online webshop in (handgemaakte) sieraden en accessoires, die via www.mauzfactory.com bekeken en besteld kunnen worden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.MauZfactory.com, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt MauZfactory u een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. MauZfactory is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten en inclusief 21% btw via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95 inclusief btw. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.

4.3 MauZfactory kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf verzending. Betaling is mogelijk door:

- iDEAL: op onze site kunt u op een veilige manier via iDEAL elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.

- Vooruitbetaling: in geval van betaling vooruit middels een overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door MauZfactory te zijn ontvangen. Indien de betaling ontvangen is wordt uw bestelling verzonden.

5.2 De klant geeft MauZfactory toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MauZfactory.

 

Artikel 6. Levering

6.1 MauZfactory streeft ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan MauZfactory verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Ruilen van artikelen

8.1 Artikelen, die u bij MauZfactory heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden retour genomen, mits:

- U binnen 14 dagen na ontvangst een e-mail stuurt naar info@MauZfactory.com onder vermelding van:

- Uw naam

- Naam artikel

- Ordernr

- Reden van ruiling/retour

- IBAN

NB Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren met retourformulier).

- De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en/of in originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggezonden met ingevuld retourformulier.

- De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling aan ons teruggezonden zijn.

8.2 De verzendkosten van het retour te verzenden artikel zijn voor rekening van de klant.

8.3 MauZfactory accepteert uitsluitend ruilingen of retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.4 Uw ruiling zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het aankoopbedrag wordt door ons binnen 30 dagen aan u terugbetaald op het door u aangegeven bank- of gironummer.

 

Artikel 9. Klachten

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@MauZfactory.com.

 

Klacht met betrekking tot de kwaliteit van de artikel(en)

9.2 Gedurende een termijn van twee (2) maanden na aankoopdatum geeft MauZfactory volledige garantie op materiaal en arbeidsloon.

9.3 Gebreken aan een product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden kosteloos hersteld, indien de gebreken onmiddellijk na constatering worden gemeld.

9.4 Direct na constatering van een gebrek aan een product stuurt u een e-mail naar info@MauZfactory.com onder vermelding van:

- ordernummer;

- een zo volledig mogelijke beschrijving van het gebrek aan een product.

NB Na aanmelding ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren met retourformulier).

 

9.5 Geen aanspraak op garantie bestaat indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, normale gebruiksslijtage, vlekken veroorzaakt door parfum, waterschade/lakbeschadiging van (houten) kralen door (regen) water, producten die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat de producten niet zijn gemaakt van een edelmetaal zoals goud of zilver en kunnen verkleuren nadat zij in contact zijn gekomen met water. Dit valt niet onder de garantie.

9.6 Mochten er tijdens het dragen van de sieraden van MauZfactory allergische reacties ontstaan, kan MauZfactory hier niet voor aansprakelijk worden bevonden.

9.7 MauZfactory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van de producten.

9.8 Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.

9.9 Te allen tijde dient bij garantie de originele aankoopbon (die tevens als garantiebewijs functioneert) te worden overlegd.

 

Artikel 10. Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@MauZfactory.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert MauZfactory het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

 

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres komen voor rekening van de koper.

11.2 Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met MauZfactory via info@MauZfactory.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het bezorgadres dient het product met ingevuld retourformulier teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van ontvangst van uw bestelling door MauZfactory plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending worden beschouwd als een ruiling conform artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van MauZfactory.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 MauZfactory heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MauZfactory gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan MauZfactory kan worden toegerekend, omdat die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14. Overige bepalingen

Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MauZfactory, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

 

Algemene Voorwaarden van:

MauZfactory

E-mail: info@MauZfactory.com

Website: www.MauZfactory.com

Kamer van Koophandel: 55511414

BTW-nummer: NL 194766524B01

Rabobank te Zwolle, rekeningnummer NL89RABO0138991596

 

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@MauZfactory.com.

Algemene Voorwaarden

MauZfactory, 28-04-2018

Artikel 1. Definities
1.1 MauZfactory is onderdeel van ‘vanmauz’ en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55511414 met BTW nummer NL194766524B01.
1.2 MauZfactory is een online webshop in (handgemaakte) sieraden en accessoires, die via www.mauzfactory.com bekeken en besteld kunnen worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.MauZfactory.com, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt MauZfactory u een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. MauZfactory is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten en inclusief 21% btw via onze website gecommuniceerd.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,95 inclusief btw. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
4.3 MauZfactory kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf verzending. Betaling is mogelijk door:
- iDEAL: op onze site kunt u op een veilige manier via iDEAL elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.
- Vooruitbetaling: in geval van betaling vooruit middels een overboeking per bank dient uw betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door MauZfactory te zijn ontvangen. Indien de betaling ontvangen is wordt uw bestelling verzonden.
5.2 De klant geeft MauZfactory toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MauZfactory.

Artikel 6. Levering
6.1 MauZfactory streeft ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Echter, de opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan MauZfactory verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen
8.1 Artikelen, die u bij MauZfactory heeft gekocht, kunnen met opgaaf van redenen worden retour genomen, mits:
- U binnen 14 dagen na ontvangst een e-mail stuurt naar info@MauZfactory.com onder vermelding van:
- Uw naam
- Naam artikel
- Ordernr
- Reden van ruiling/retour
- IBAN
NB Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren met retourformulier).
- De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en/of in originele verpakking voldoende gefrankeerd worden teruggezonden met ingevuld retourformulier.
- De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling aan ons teruggezonden zijn.
8.2 De verzendkosten van het retour te verzenden artikel zijn voor rekening van de klant.
8.3 MauZfactory accepteert uitsluitend ruilingen of retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.4 Uw ruiling zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het aankoopbedrag wordt door ons binnen 30 dagen aan u terugbetaald op het door u aangegeven bank- of gironummer.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail naar info@MauZfactory.com.

Klacht met betrekking tot de kwaliteit van de artikel(en)
9.2 Gedurende een termijn van twee (2) maanden na aankoopdatum geeft MauZfactory volledige garantie op materiaal en arbeidsloon.
9.3 Gebreken aan een product die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden kosteloos hersteld, indien de gebreken onmiddellijk na constatering worden gemeld.
9.4 Direct na constatering van een gebrek aan een product stuurt u een e-mail naar info@MauZfactory.com onder vermelding van:
- ordernummer;
- een zo volledig mogelijke beschrijving van het gebrek aan een product.
NB Na aanmelding ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure (bijv. verpakken en de wijze van retourneren met retourformulier).

9.5 Geen aanspraak op garantie bestaat indien de gebreken aan het product terug te voeren zijn op onjuist gebruik, normale gebruiksslijtage, vlekken veroorzaakt door parfum, waterschade/lakbeschadiging van (houten) kralen door (regen) water, producten die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat de producten niet zijn gemaakt van een edelmetaal zoals goud of zilver en kunnen verkleuren nadat zij in contact zijn gekomen met water. Dit valt niet onder de garantie.
9.6 Mochten er tijdens het dragen van de sieraden van MauZfactory allergische reacties ontstaan, kan MauZfactory hier niet voor aansprakelijk worden bevonden.
9.7 MauZfactory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van de producten.
9.8 Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn.
9.9 Te allen tijde dient bij garantie de originele aankoopbon (die tevens als garantiebewijs functioneert) te worden overlegd.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@MauZfactory.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert MauZfactory het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

Artikel 11. Herroepen
11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst de gehele bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. De reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres komen voor rekening van de koper.
11.2 Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het bezorgadres contact op te nemen met MauZfactory via info@MauZfactory.com. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
11.3 Uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het bezorgadres dient het product met ingevuld retourformulier teruggestuurd te worden voor rekening van de koper. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na bevestiging van ontvangst van uw bestelling door MauZfactory plaats.
11.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending worden beschouwd als een ruiling conform artikel 8 van de Algemene Voorwaarden van MauZfactory.

Artikel 12. Overmacht
12.1 MauZfactory heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat MauZfactory gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan MauZfactory kan worden toegerekend, omdat die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Overige bepalingen
Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MauZfactory, tekst- of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.

Algemene Voorwaarden van:
MauZfactory
E-mail: info@MauZfactory.com
Website: www.MauZfactory.com
Kamer van Koophandel: 55511414
BTW-nummer: NL 194766524B01
Rabobank te Zwolle, rekeningnummer NL89RABO0138991596

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen en/of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@MauZfactory.com.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 MauZfactory | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel